Die Prüfungen und Entwicklung des C-Wurfes

Berichte und Bilder zu den Hunden? Einfach den Namen anklicken!

 

 

 

Name Prüf. Punkte Datum

A.d.

jagens

Carla

HD A / ED 0

 

 

VJP

HN

HZP

BR

ZS

VSwP

58

 

178

 

sg/sg

II Preis

8.4.17

10.7.17

30.9.17

28.10.17

17.06.18

19.05.19

sil

 

frgl

 

 

 

Cooper

 

 

VJP

VJP

Gehors.

62

67

 

9.4.17

23.4.17

17.6.17

frgl

sil

 

Carlo

HD A / ED 0

 

A-Wurf  01.02.20

B-Wurf 30.07.21

 

VJP

ZS

HZP

 

 

75

sg / v

154 (o.l.E.)

 

 

8.4.17

16.7.17

23.9.17

 

 

sil

Gold

sil

 

 

Clara        

Candy

HD C

 

 

 

VJP

ZS

HZP

VGP

70

sg / v

178

258

26.3.17

16.7.17

9.9.17

30.10.17

sl

Silber

sl

III Pr.

Cantus

HD A

Zuchtrüde in FR

 

ZS v / v 01.07.17  
Cira        
Chester ZS sg / v 19.18.17 Silber

vW Cora

HD A / ED 0

 

 

 

 

VJP

HN

ZS

HZP

BR

vW HZP

vW ZS

67

 

sg / sg

185

 

187+6 vW

g/sg

8.4.17

9.6.17

16.7.17

24.9.17

24.9.17

14.10.17

14.10.18

frgl

 

 

sil

 

sil